Ogólne warunki szkoleń
Mercedes-Benz Trucker Academy

1. DEFINICJE

1.1. Ogólne Warunki Szkoleń – niniejsze Ogólne Warunki Szkoleń Mercedes-Benz Trucker Academy, określające zasady zamówienia oraz udziału w Szkoleniach, które Zamawiający i/lub Uczestnik akceptuje przed realizacją Szkolenia.
1.2. Szkolenia – organizowane dla przedsiębiorców szkolenia doskonalenia technik prowadzenia samochodu ciężarowego, organizowane przez Organizatora dla Uczestników na zlecenie Zamawiającego.
1.3. Organizator – Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 5271398974, REGON: 012264103.
1.4. Zamawiający – osoba zyczna lub osoba prawna będąca predsiębiorcą, która nabywa uczestnictwo w co najmniej jednym Szkoleniu dla siebie jako Uczestnika bądź dla innych Uczestników.
1.5. Uczestnik – osoba zyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w Szkoleniu bądź została zgłoszona przez osobę trzecią, której udział w Szkoleniu został w pełni opłacony i która została dopuszczona do udziału w Szkoleniu przez Organizatora.
1.6. Pojazdy – pojazdy ciężarowe marki Mercedes-Benz oraz Fuso, przy użyciu których odbywają się Szkolenia.
1.7. Strona WWW – witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://truckeracademy.mercedesbenz.pl.
1.8. Formularz Zamówienia – formularz zamówienia Szkolenia, dostępny na Stronie WWW.

2. MIEJSCE I CZAS REALIZACJI SZKOLEŃ

2.1. Szkolenia organizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu i terminach określonych na Stronie WWW bądź ustalonych indywidualnie z Zamawiającym i/lub Uczestnikami.

3. ZAMÓWIENIE SZKOLENIA, ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW

3.1. Zamówienie Uczestnictwa w Szkoleniu następuje poprzez wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie oraz przesłanie przez Zamawiającego do Organizatora Formularza Zamówienia dostępnego na Stronie WWW.
3.2. Organizator nie uwzględni niepełnego albo nieprawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia. Wszelkie roszczenia Zamawiającego i/lub Uczestników Szkolenia wobec Organizatora z tego tytułu są wyłączone.
3.3. W przypadku gdyby Formularz Zamówienia był niepełny, nieczytelny lub zawierał błędy Organizator w miarę możliwości przeprowadzi stosowne postępowanie naprawcze.
3.4. Zamówienie Szkolenia jest skuteczne i staje się wiążące z chwilą: (i) wypełnienia i przesłania przez Zamawiającego Formularza Zamówienia za pośrednictwem Strony WWW (ii) dokonania pełnej opłaty za Szkolenie zgodnie z obowiązującym cennikiem szkoleń, oraz (iii) pisemnego potwierdzenia organizacji i uczestnictwa w Szkoleniu przez Organizatora.
3.5. Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo informować Organizatora o jakiejkolwiek zmianie w jego danych podanych w Formularzu Zamówienia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

4.1. Uczestniczyć w zajęciach mogą tylko posiadacze ważnego prawa jazdy o kategorii C/C+E uprawniającej do prowadzenia pojazdów użytkowych. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia wglądu w jego prawo jazdy. Uczestnik jest ponadto zobowiązany do używania swojej ważnej karty kierowcy.

5. ZASADY PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

5.1. Przedmiotem Szkoleń są każdorazowo uzgodnione treści oraz zajęcia szkoleniowe, opisane w programie każdego Szkolenia oraz na Stronie WWW.
5.2. Podczas zajęć z jazdy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu (0,0 promila).
5.3. Podczas przeprowadzanych w ramach Szkoleń zajęć z jazdy Uczestnik powinien się zachowywać w sposób zdyscyplinowany. Organizator i trenerzy są uprawnieni do wydawania uczestnikowi poleceń, które Uczestnik powinien wykonywać.
5.4. Pobyt na terenie szkoleniowym osób trzecich nie będących Uczestnikami jest niedozwolony; Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie osoby trzecie.
5.5. Pojazdy szkoleniowe są zapewniane przez Organizatora. Nie ma możliwości wyboru określonego Pojazdu. Uczestnictwo w Szkoleniu przy użyciu własnych pojazdów Uczestnika nie jest niedozwolone. Powyższe nie dotyczy szkoleń z bezpieczeństwa jazdy w formie seminarium rmowego lub w czasie coachingu i jazdy porównawczej, których dodatkowe warunki uzgadniane są indywidualnie.
5.6. Organizator w uzasadnionych przypadkach, obejmujących zwłaszcza uzasadnione podejrzenie naruszenia Ogólnych Warunków Szkoleń przez Uczestnika, może odwołać, bądź przenieść lub zawiesić przeprowadzenie Szkolenia na okres wymagany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5.7. Organizator ma prawo zlecić przeprowadzenie Szkoleń osobom trzecim.
5.8. Realizacja przez Organizatora dodatkowych świadczeń związanych z prowadzonymi Szkoleniami możliwa jest tylko wtedy, gdy zostanie to oddzielnie uzgodnione. Obowiązują wówczas również niniejsze Ogólne Warunki Szkoleń, o ile w indywidualnych przypadkach dla świadczeń tych nie uzgodniono warunków odrębnych.
5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany osób przeprowadzających Szkolenia, oraz do wprowadzania koniecznych zmian w programie Szkolenia lub treści zajęć.
5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, a za zgodą uczestników również do przełożenia Szkolenia na inny termin, zwłaszcza w przypadku nieosiągnięcia określonej minimalnej liczby uczestników lub skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych.

6. KOSZTY SZKOLEŃ

6.1. Ceny szkoleń zależne są od rodzaju szkolenia, terminów oraz liczby uczestników. Aktualny cennik szkoleń dostępny jest na Stronie WWW.
6.2. Cena każdego Szkolenia obejmuje udział trenera, udostępnienie pojazdu szkoleniowego (o ile nie jest to szkolenie wyłącznie teoretyczne lub szkolenie jest realizowane przy użyciu pojazdu Zamawiającego i/lub Uczestnika), materiały szkoleniowe, ubezpieczenie Uczestników określone w pkt 8 Ogólnych Warunków Szkoleń, posiłek oraz napoje podczas przerw.
6.3. Koszty dojazdu Uczestników na miejsce Szkolenia, zakwaterowania w hotelach nie są zawarte w cenie Szkoleń.
6.4. Do ceny zależy do nich doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w ustawowej wysokości.

7. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA, ZWROT KOSZTÓW

7.1. Uczestnik może w każdym czasie odwołać swój udział w Szkoleniu poprzez przesłanie do Organizatora oświadczenia o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres TruckerAcademy@daimler.com bądź listem poleconym. Moment odwołania określany jest przez datę jego wpłynięcia do Organizatora. Warunki rezygnacji ze Szkolenia obowiązują również w przypadku choroby Uczestnika.
7.2. W przypadku odwołania udziału w Szkoleniu, bądź niestawienia się Uczestnika na Szkolenie obowiązują następujące warunki:
7.2.1 anulowanie Szkolenia Uczestnika do 7 dni przed terminem Szkolenia: zwrot 100% kosztów Szkolenia Uczestnika;
7.2.2 anulowanie Szkolenia Uczestnika pomiędzy 7 a 3 dniem przed terminem Szkolenia: zwrot 50% kosztów Szkolenia Uczestnika;
7.2.3 anulowanie Szkolenia Uczestnika później niż na 3 dni przed terminem Szkolenia: brak zwrotu kosztów Szkolenia Uczestnika.
7.3. W przypadku czasowego (częściowego) uczestnictwa w Szkoleniu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo w części obejmującej niewykorzystany czas Szkolenia.
7.4. W przypadku niestawienia się Uczestnika na Szkolenie bez wcześniejszego anulowania zgłoszenia Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w Szkoleniu takiego Uczestnika.
7.5. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczona przez Uczestnika opłatę za Szkolenie. W przypadku przeniesienia terminu Szkolenia w porozumieniu z Uczestnikami, opłata za szkolenie zostanie zaliczona na poczet Szkolenia wyznaczonego na nowy termin.
7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z zajęć w przypadku:
7.6.1 powtarzających się, poważnych wykroczeń przeciwko poleceniom szkoleniowców lub przepisom o ruchu drogowym, które mogą spowodować zagrożenie zarówno dla samego Uczestnika, jak i innych osób lub rzeczy o znacznej wartości
7.6.2 jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności do jazdy, zwłaszcza z powodu wpływu alkoholu, narkotyków lub leków.
7.7. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Szkoleniu z powodów, o których mowa w pkt. 6.8, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za Szkolenie.

8. UBEZPIECZENIE

8.1. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu zawiera ubezpieczenie na okres Szkolenia, obejmujące następujące świadczenia: OC i NNW.
8.2. Dla wszystkich Szkoleń obowiązują następujące wartości odszkodowań:
W razie śmierci 120.000 PLN
W razie inwalidztwa 240.000 PLN

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo lub niezgodnie z prawdą wypełnionego Formularza Zamówienia, w tym za podanie danych uniemożliwiających kontakt z Zamawiającym i/lub Uczestnikiem.
9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet – listów, wiadomości SMS, wiadomości e-mail i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora.
9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internetu, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Zamawiającym i/lub Uczestnikami.
9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Uczestników oraz sposób ich kon guracji, jak również innych urządzeń, za pomocą których Uczestnicy Konkursu korzystają ze Strony WWW, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internetu.
9.5. Wyłącznie Zamawiający i/lub Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w Formularzu Zamówienia niepełnych lub nieprawdziwych danych lub zaniechania obowiązku niezwłocznego poinformowania o zmianie tych danych zgodnie z pkt 3.5. Ogólnych Warunków Szkoleń.
9.6. Uczestnik oświadcza, ze przyjmuje do wiadomości, że pomimo wszelkich starań, jakie Organizator dołoży w celu prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia Szkolenia, uczestnictwo w Szkoleniu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika, a Organizator, poza przypadkami rażącego niedbalstwa, nie ponosi odpowiedzialności, za szkody z tytułu kalectwa, śmierci lub innych uszkodzeń ciała Uczestnika, a także z tytułu utraty lub uszkodzeń mienia jakie mogą powstać w wyniku uczestnictwa w Szkoleniu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Aktualna wersja Ogólnych Warunków Szkoleń dostępna jest na Stronie WWW.
10.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wysyłania do Zamawiającego oraz Uczestników informacji handlowych dotyczących produktów Mercedes-Benz drogą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Uczestnika Szkolenia w Formularzu Zamówienia.
10.3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Ogólne Warunki Szkoleń są jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Szkoleniach i nie są dopuszczalne inne ustalenia w tym zakresie za wyjątkiem sytuacji zmiany Ogólnych Warunków Szkoleń.
10.4. Biorąc udział w Szkoleniu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Ogólnych Warunkach Szkoleń i potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Szkoleń przed zgłoszeniem udziału w Szkoleniu.
10.5. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu poprzez złożenie Formularza Zamówienia oznacza, że Uczestnik zaakceptował postanowienia Ogólnych Warunków Szkoleń.
10.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do zmiany Ogólnych Warunków Szkoleń, w tym prawo do zmiany terminu rozpoczęcia, czasu trwania lub zakończenia terminu Szkoleń. Informacja o zmianie Ogólnych Warunków Szkoleń lub terminu Szkolenia zostanie ogłoszona na Stronie WWW lub wysłana na adres e-mailowy Uczestnika nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed dokonaniem zmian bądź dotychczasowym terminem Szkolenia.
10.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Szkoleń zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
10.8. W przypadku sporów związanych z realizacją bądź przebiegiem Szkoleń właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Organizatora